CIRCULAIRE RISICONORMERING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN 2012 PDF

The book is an authentic work of astrology. Astrology and other Joined September. Carmen Chammas. The Countryman Press Format Available: William Matar offered excellent customer service and his communication was perfect. SebastianYour Content Goes Here.

Author:Mezimuro Faejinn
Country:Turks & Caicos Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Career
Published (Last):8 December 2013
Pages:130
PDF File Size:16.26 Mb
ePub File Size:17.25 Mb
ISBN:664-8-69297-896-5
Downloads:39508
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DoukazahnRegeling van 13 december , nr. DJZ, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem. Gelet op artikel Aantoonbaarheidsgrens: laagste gehalte van een parameter waarbij de aanwezigheid daarvan aantoonbaar is volgens AP 04, bedoeld in bijlage C voor bouwstoffen en volgens bijlage L voor bodem, grond en baggerspecie;.

Bepalingsgrens: laagste kwantificeerbare gehalte van een parameter, dat voor bouwstoffen overeenkomt met driemaal de aantoonbaarheidsgrens en voor bodem, grond en baggerspecie is opgenomen in bijlage L ;. Besluit: Besluit bodemkwaliteit ;. Bodemkwaliteitszone: aaneengesloten deel of meerdere niet aaneengesloten delen van een beheersgebied met een gelijke ontstaans- en gebruiksgeschiedenis, als gevolg waarvan sprake is van een vergelijkbare actuele kwaliteit van de bodem;.

BRL: beoordelingsrichtlijn, zijnde een door het college van deskundigen bindend verklaard document dat wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten;. CAS-nr: uniek identificatienummer dat is toegekend aan alle chemische stoffen die zijn geregistreerd door de Chemical Abstracts Service, die onderdeel is van de American Chemical Society.

Gestandaardiseerde gehalten: volgens onderdeel III in bijlage G naar standaardbodem gecorrigeerde gehalten in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, grond of baggerspecie;.

HG3: het rekenkundig gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden per hydrologisch jaar;. Hydrologisch jaar: hydrologisch jaar als gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, van het Stortbesluit bodembescherming ;.

K-waarde: waarde die een maat vormt voor de keuringsfrequentie bij erkende kwaliteitsverklaringen en een criterium geeft voor het afgeven van een fabrikant-eigenverklaring;.

Kengetal: statistische maat voor de verdeling van de gemeten gehalten binnen een bodemkwaliteitszone;. Sanering van de bodem: beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem, alsmede de nazorg daarvan;. Deze regeling berust mede op artikel 11A. De erkenning voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2. De erkenning voor de werkzaamheid, bedoeld in artikel 2.

Indien de aanvraag betrekking heeft op het onderdeel samenstelling grond of het onderdeel samenstelling bouwstoffen dan kan de erkenning alleen worden verleend indien de instelling is geaccrediteerd voor pakket SG1, onderscheidenlijk pakket SB1. In afwijking van de vorige volzin is het toegestaan ten hoogste drie verrichtingen NEN normen van een SIKB-protocol uit te besteden aan een instelling die voor die verrichting beschikt over een erkenning. Als handelingen als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het besluit worden aangewezen de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2.

Voor een werkzaamheid is als normdocument aangewezen het document dat bij de categorie waartoe de werkzaamheid behoort in bijlage C is vermeld of een of meer onderdelen van zodanig document waarin de werkzaamheid wordt beschreven. Hiertoe worden aselect over de hele partij ten minste twaalf grepen genomen, die ieder worden verdeeld over drie mengmonsters.

Vervolgens wordt het mengmonster verdeeld door middel van roterend verdelen, overeenkomstig NVN hoofdstuk 7. De verkleinde deelmonsters worden geanalyseerd volgens artikel 3. Het vierde lid, de tweede volzin uitgezonderd, is van overeenkomstige toepassing.

Hierbij worden aselect over de hele partij zes monsters genomen uit een statische partij of drie monsters uit een stroom. Een bouwstof, met uitzondering van de bouwstoffen genoemd in bijlage F , paragraaf 3, geldt als duurzaam vormvast indien deze in een diffusieproef volgens NEN gedurende 64 dagen minder massaverlies vertoont dan:.

De emissie wordt in de diffusieproef berekend over 64 dagen volgens NEN onderdeel 9. Deze berekende bovengrens gedeeld door 24 geldt als de emissie uit de bouwstof. Het gemiddelde wordt berekend door per parameter het gemiddelde te bepalen van de geanalyseerde mengmonsters, bedoeld in 3. Hierbij geldt dat:. Bij het toelatingsonderzoek wordt dit gecontroleerd. Uit dit IKB-schema blijkt dat bij voortduring bouwstoffen worden vervaardigd die aan artikel 3.

Deze maatregelen worden bijgehouden in het register. Hierbij geldt dat voor de berekening:. Overeenkomstig de schone-schouderconstructie, bedoeld in CROW-publicatie , wordt hierbij een bouwstof, niet-zijnde een IBC-bouwstof, aangebracht onder de randen van de wegverharding over een breedte gelijk aan de dikte van de IBC-bouwstof in de fundering en met een minimumbreedte van 0,30 meter.

Op de taluds wordt een isolerende voorziening overeenkomstig het eerste lid aangebracht met een verankeringslengte op de kruin van minimaal vijf meter.

De afstand tussen de bovenzijde van de wegverharding en de bovenzijde van de IBC-bouwstof bedraagt maximaal twee meter. Het op de toepassingslocatie te verwachten grondwaterpeil wordt onderbouwd door middel van een grondwatermodellering. Het aantal peilbuizen tot Per Indien sprake is van een afwijking wordt dit direct aan Onze Minister gemeld. Deze verplichting houdt in dat ten minste een keer in de vijf jaar de grondwaterstand wordt vastgesteld in de periode dat deze maximaal is.

Indien controlewerkzaamheden aantonen dat een toepassing van een IBC-bouwstof niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen of negatieve effecten heeft, worden terstond maatregelen getroffen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld, dat wordt aangeboden aan Onze Minister. Hierbij geldt artikel 3.

De artikelen 3. De ontheffing kan worden verleend onder de voorwaarde dat deze alleen geldt onder bepaalde omstandigheden of voor bepaalde bouwstoffen. De kwaliteit van mijnsteen die afkomstig is uit een herkomstgebied als bedoeld in artikel 3. Indien de van nature in de bodem en bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam voorkomende massa schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter niet wordt betrokken bij het meten van het totaal gehalte, wordt het totaal gehalte bepaald op basis van de massafracties van het deel waarop het gemeten gehalte betrekking heeft plus het deel schelpen en grind.

Voor stoffen waarvoor geen maximale waarde is opgenomen geldt artikel 4. De grepen worden evenredig verdeeld over ten minste twee te analyseren mengmonsters. De geldigheidsduur kan worden verlengd. Voor het verkrijgen van een erkende kwaliteitsverklaring voor grond of baggerspecie is paragraaf 3. Hierbij wordt volgens paragraaf 4. Voor het afgeven van een fabrikant-eigenverklaring voor grond of baggerspecie door een producent is paragraaf 3.

Een kaart van de actuele kwaliteit van de bodem als bedoeld in artikel 47, onder a, van het besluit wordt opgesteld met inachtneming van de richtlijnen, bedoeld in bijlage D, onderdeel II , en de eisen, gesteld in bijlage M.

Het bevoegd gezag stelt voor toepassingen als bedoeld in artikel 35, onder g, van het besluit , voorzover het toepassingen betreft in de Waddenzee, de Zeeuwse Delta of de Noordzee voor tributyltin geen lokale maximale waarde vast boven de maximale waarde voor tributyltin voor verspreiden van baggerspecie in een zout oppervlaktewaterlichaam, zoals opgenomen in tabel 2 van bijlage B. De maximale waarden voor de bodemfunctieklassen wonen en industrie zijn opgenomen in tabel 1 van bijlage B.

Om te bepalen of er sprake is van een overschrijding van de achtergrondwaarden is artikel 4. Een kaart van de actuele kwaliteit van de bodem als bedoeld in artikel 57, tweede lid, van het besluit , wordt opgesteld met inachtneming van de richtlijnen, bedoeld in bijlage D, onder II , en voldoet aan de eisen, gesteld in bijlage M.

Bij het uitoefenen van toezicht op de naleving van de vereisten voor het afgeven van een fabrikant-eigen verklaringen voor grond of baggerspecie is artikel 3. Bij toepassing van tarragrond gelden de achtergrondwaarden alsmede de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse wonen en industrie niet voor de stoffen cresolen som , fenol, tolueen en minerale olie, indien de aanwezigheid van die stoffen in de tarragrond een gevolg is van natuurlijke processen.

Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit ;. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit ;. Regeling aanwijzing grote oppervlaktewateren Bouwstoffenbesluit ;. Vrijstellingsregeling grondverzet ;. Besluit vaststelling model meldingsformulier voor het gebruik van bouwstoffen op of in de bodem ;. Regeling meldingen Bouwstoffenbesluit oppervlaktewater ;. Regeling uitvoeringskwaliteit bodembeheer ;.

Regeling klassenindeling onderhoudsspecie. Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel 2. Deze informatieve richtlijn betreft een nadere invulling van de zorgplicht voor stoffen waarvoor geen achtergrondwaarde of interventiewaarde is vastgesteld.

De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. De baggerspe-cie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien:. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde met uitzondering van somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening; deze uitzondering geldt niet voor dioxine som TEQ waarvan PCB onderdeel uitmaakt.

Minerale olie maakt geen deel uit van de msPAF-berekening. Voor toetsing aan de Achtergrondwaarden worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast.

Uit artikel 36 van het Besluit vloeit voort dat naast de msPAF toetsing ook een toets moet plaatsvinden aan de Interventiewaarden bodem. Voor metalen waarvoor geen Interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht.

Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten.

De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie.

Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt. Maximale waarden verspreiden baggerspecie in een zoet oppervlaktewaterlichaam 2. Maximale waarden verspreiden baggerspecie in een zout oppervlaktewaterlichaam 4. Maximale waarden grootschalige toepassingen op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam.

Zie www. Voor de stoffen waarvoor geen HVN is afgeleid gelden de Achtergrondwaarden en de toetsingsregels voor de Achtergrondwaarden. De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de Achtergrondwaarden van de afzonderlijke isomeergroepen vermenigvuldigd met 0,7. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de afzonderlijke isomeergroepen niet worden overschreden.

Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen.

KERRY BRANDIS PDF

CIRCULAIRE RISICONORMERING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN 2012 PDF

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen Bevb zijn risiconormen met betrekking tot de externe veiligheid opgenomen waaraan exploitanten met buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op 13 maart is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Op basis van de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is voor nieuwe. Relate similar personal experience of the same type of mishap. Signup to get a daily batch of Use the gray arrows at the bottom of the popup window to scroll through the categories available. Circulairw original groundbreaking translation reflects the latest philological, methodological, gevaralijke sinological standards of the past thirty years. This work is a foundation block in what has long been a gaping hole in the essential literature on ChineseAsian medicine.

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE INFORMATIEVERZORGING PDF

Regeling bodemkwaliteit

.

ES1C OMRON PDF

.

Related Articles